Privacyverklaring

Een nieuwe kijk op eten behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Een nieuwe kijk op eten draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld.
Een nieuwe kijk op eten streeft er naar om de privacy van haar patiënten en bezoekers zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, gebruik en het verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverlener.
Op de volgende pagina’s leest u op welke manier we de correcte verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie hebben geborgd.

Waarvoor verwerkt Een nieuwe kijk op eten uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Een nieuwe kijk op eten verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 • Om u te informeren over nieuwe diensten en activiteiten van Een nieuwe kijk op eten;
 • Het afhandelen van informatieaanvragen;
 • Het uitvoeren van (patiënt)tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 • Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Een nieuwe kijk op eten;
 • Het verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht;
 • Om eventuele klachten correct te behandelen.

Op grond waarvan mag Een nieuwe kijk op eten deze persoonsgegevens verwerken?

Een nieuwe kijk op eten mag uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • u hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;
 • dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Een nieuwe kijk op eten of van een derde.

Gerechtvaardigde belangen van Een nieuwe kijk op eten kunnen zijn:

 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Een nieuwe kijk op eten;
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derden. Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
 • Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het internetverkeer;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
 • Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek.

U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in deze Privacyverklaring.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Een nieuwe kijk op eten heeft een aantal organisaties ingeschakeld die werkzaamheden voor Een nieuwe kijk op eten verrichten. Zo maakt Een nieuwe kijk op eten bijvoorbeeld gebruik van een organisatie die de ICT (onderhoud en beheer). Voor al deze organisaties gelden dezelfde eisen en uitgangspunten zoals in deze Privacyverklaring zijn vastgelegd.

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan Een nieuwe kijk op eten te verstrekken?

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan hanteert Een nieuwe kijk op eten als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om u te kunnen behandelen of te adviseren. Indien u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, dan kunt u geen gebruik maken van onze zorgverlening en/of diensten.

Geeft Een nieuwe kijk op eten gegevens door aan het buitenland?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Maakt Een nieuwe kijk op eten gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?

Nee, Een nieuwe kijk op eten maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Een nieuwe kijk op eten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. Op grond van artikel 7:454 BW worden persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 20 jaar na vervaardiging daarvan bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Andere persoonsgegevens, waaronder financiële gegevens, worden maximaal 7 jaar na het einde van de zorgovereenkomst bewaard.

Hoe beveiligt Een nieuwe kijk op eten uw persoonsgegevens?

Een nieuwe kijk op eten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Personen die namens Een nieuwe kijk op eten toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Een nieuwe kijk op eten verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de organisaties die in haar opdracht gegevens verwerken en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door Een nieuwe kijk op eten verwerkte persoonsgegevens?

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe.

INZAGERECHT U heeft het recht de door een nieuwe kijk op eten verwerkte persoonsgegevens in te zien.

CORRECTIE- EN VERWIJDERINGSRECHT U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

RECHT VAN BEZWAAR Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

RECHT OP BEPERKING U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Een nieuwe kijk op eten de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 • Indien Een nieuwe kijk op eten de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID U heeft het recht om de door u aan Een nieuwe kijk op eten verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie. Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de organisatie waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

INTREKKEN VAN TOESTEMMING Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft u te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al krachtens de (behandel)overeenkomst hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

UITOEFENING VAN DE RECHTEN Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

TERMIJNEN We doen ons uiterste best om uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

IDENTIFICATIE Een nieuwe kijk op eten kan bij alle vragen/verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doet Een nieuwe kijk op eten om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

INDIVIDUELE AFWEGING BIJ IEDER VERZOEK We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat een nieuwe kijk op eten aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting. Een nieuwe kijk op eten zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht Een nieuwe kijk op eten aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens in dat geval tot de rechter wenden. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Heeft Een nieuwe kijk op eten een Functionaris Gegevensbescherming?

Een nieuwe kijk op eten heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Een nieuwe kijk op eten?

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Een nieuwe kijk op eten dan stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet uit komt dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging van de Privacyverklaring

Een nieuwe kijk op eten kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Een nieuwe kijk op eten. Een nieuwe kijk op eten adviseert u daarom regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen voor een update.

Heeft u vragen?

U kunt natuurlijk ook altijd aan Een nieuwe kijk op eten vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hoe neemt u contact met Een nieuwe kijk op eten op?

Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door Een nieuwe kijk op eten kunt u contact opnemen met: Een nieuwe kijk op eten/ Ineke van Spelde/ info@eennieuwekijkopeten.nl/ 06 44803501.